Rad ljubavi

Žena besplatno reproducira radnu snagu koja je u kapitalizmu kvintesencijalna. Ona rađa, odgaja, servisira i voli tu radnu snagu koju će kapital upotrijebiti (eksploatisati). Njen je rad u cjelosti degradiran, vješto maskiran u rad iz ljubavi, pa se kao takav ne razmatra kao društveno­ekonomska djelatnost koja ima vrijednost, već kao prirodna usluga žene društvu. Žena koja obavlja kućanski rad sila je cjelokupnog ljudskog rada, permanentno izrabljivana u korist kapitalističke akumulacije. Sistemski napad na ženu usmjeren je na čitavo njeno biće, pa tako i na njenu seksualnost. U patrijarhalnom i kapitalističkom okviru, ženska seksualnost je reducirana na pasivnost, receptivnost, sublimaciju, pa gotovo i otpor prema vlastitom seksualnom nagonu. Ona je u službi kapitalističkih ciljeva koji funkciju maternice, vagine i klitorisa vide samo u reprodukciji radne snage. Unutar izolirane sfere doma, žena je objekt nad kojim muškarac izražava nezadovoljstvo spram sistema koji ga eksploatiše i nad kojim vježba moć koju mu taj sistem uskraćuje.

Bivajući uskraćene za autonomiju i kreativnost, kako u vlastitoj seksualnosti, tako i u procesu društveno­ekonomske proizvodnje, žene svoj identitet prepoznaju i grade samo u ulozi domaćice. Izolirane unutar kućnog geta, one ne uče o vlastitim političkim kapacitetima, mogućnostima njihove upotrebe i mogućnostima društvenog organiziranja.

Borba za denaturalizaciju kućnog rada je politička borba. Položaj domaćice i borba za njeno oslobođenje su determinirajući za položaj svih drugih žena.